Poslanectvo je služba občanom, nie osobná sebarealizácia

Efektívna samospráva:

1. navrhnem vykonanie inventúry majetku obce a doterajšieho hospodárenia, kontrolu všetkých zmlúv, dohôd a faktúr, hneď po voľbách.

2. budem trvať na zastavení vyplácania odmien za práce a služby, ktoré môžu byť realizované pracovníkmi obecného úradu, nezamestnanými a verejnoprospešnými prácami.

3. budem trvať na efektívnom využití ľudí na aktivačnej činnosti a príspevkov z úradu práce na služby a práce pre obec. Nepotrebujeme toľko ľudí pri údržbe obce, ale zdravotné sestry, opatrovateľky a sociálnych pracovníkov, či rozvoz stravy. Využiť je potrebné potenciál absolventov škôl, napr. na prácu v informačnej kancelárii pre domácich aj návštevníkov.

4. budem trvať na prehodnotení všetkých miestnych daní a poplatkov – postupne znížime záťaž ležiacu na pleciach obyvateľov.

5. budem presadzovať, aby sa všetky obecné kultúrne a spoločenské podujatia realizovali z externých zdrojov – od nadácií, sponzorov, z eurofondov, fondov samosprávneho kraja, na to určených programov a podprogramov.

6. efektívne vymáhanie daní a miestnych poplatkov – nie prostredníctvom exekuovania vlastných občanov – disciplinovaní platiči budú motivovaní aj odmeňovaní benefitmi od obce.

7. ak samospráva nepodniká prostredníctvom obecných služieb – nie je potrebná funkcia vedúceho obecných služieb – prostriedky vynaložené na jeho odmeňovanie sa využijú efektívnejšie.

8. presadím efektívne využitie pracovnej náplne zamestnancov obce, napr. na sledovanie výziev, na ktoré môžu obec a jej organizácie reagovať, žiadať nenávratné investície, na aktualizovanie webstránky obce.

9. je potrebné zníženie počtu členov komisií, tak aby ich členovia boli aktívni – v každej stanoviť maximálny počet členov z radov poslancov a odborníkov z radov občanov.

10. je treba efektívne využívať obecné budovy a opraviť zdevastované, zastaviť rozpredávanie, zmeniť účel jednotlivých objektov aby slúžili občanom – seniorom, sociálne slabším.

Pomoc obyvateľom:

1. obecný právnik bude právnikom obyvateľov a nie starostu a poslancov – zriadim bezplatnú právnu pomoc pre občanov v núdzi a problémoch.

2. potravinová banka – v obci existujú vhodné priestory pre poskytovanie potravinovej pomoci, jej zriadením môžeme vytvoriť pracovné miesta, pomôžeme sociálne najslabším a na pomoc odkázaným – distribúciou prebytočného a nepredaného tovaru z veľkoskladov a reťazcov.

3. kosenie, rúbanie dreva, namáhavé práce pre starších, osamelo žijúcich a nevládnych budú samozrejmosťou a nie spoplatnenou službou, ako doteraz.

4. pomoc obyvateľom v osade aj vlastníkom pôdy v nej – ak má nastať výmena pozemkov prostredníctvom pozemkových úprav, tak iba spravodlivá, za podmienky, že majitelia pôdy dostanú (rovnako) hodnotné pozemky.

5.  rovnaký prístup ku každému občanovi – nulová tolerancia rozdielneho prístupu k vybraným skupinám, či podnikateľom.

6. oprava ciest – údržba, prečistenie jarkov a ich úprava sa musia vykonávať každoročne, oprava havarijného stavu ulíc Osloboditeľov, 1.mája, Pokrokovej a Baníckej musí byť prioritou vedenia obce.

7. pomoc pri realizácii časti cyklistickej trasy „Spojme hrad s kaštieľom“ v Krásnohorskom Podhradí – majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pozdĺž trasy, oprava a asfaltovanie rozbitých komunikácií popri výstavbe cyklodráhy, realizovanie ciest, na ktoré sú už vypracované právoplatné stavebné povolenia

8. podpora miestnych občianskych združení, spolkov a organizácií, podpora cestovného ruchu – zrušenie členstva v združeniach, ktoré sú len o platení členského príspevku, spolupráca so susednými obcami a s okresným mestom

9. odstránenie direktívnych častí všeobecne záväzných nariadení, obnova prirodzenej súdržnosti miestneho obyvateľstva ich angažovanosťou pri chode obce

Transparentnosť vo všetkom:
1. výdavky a príjmy, taktiež zisky z kultúrnych a spoločenských podujatí
budú pravidelne zverejňované v obecnom periodiku i na webovej stránke

2. budem trvať na tom, aby bol webový portál obce pravidelne aktualizovaný a doplňovaný, budeme sa snažiť o efektívne riešenie žiadostí elektronickou formou, založí sa verejná diskusia

3. podporím zverejňovanie videozáznamov zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a prepisov z pracovných stretnutí poslancov.

4. sprístupní sa spôsob a výška odmeňovania poslancov, starostu i členov komisií –  samospráva bude postupovať podľa hesla čo nie je tajné, je verejné.

5. odpolitizujú sa obecné noviny – tie prestanú byť cenzurované, redakcia bude mať „voľnú ruku“ pri výbere tém.

6. definovanie konfliktu záujmov, prijatie a dodržiavanie etického kódexu nad rámec platných zákonov – starosta, poslanci a zamestnanci obecného úradu nebudú, podľa sympatií, profitovať z obecných zákaziek a obecného majetku.

7. presadím zásadnú zmenu rokovacieho poriadku zastupiteľstva – každé závažné rozhodnutia bude prijímané až po verejnej diskusii – internetovej, verejnom zhromaždení či diskusie počas zasadnutia poslancov.Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *