Választási program

Az Önök független jelöltje Krasznahorkaváralja község polgármesteri (4-es számú jelölt)
és önkormányzati képviselői tisztségére (17-es jelölt)

1.   HATÉKONY ÖNKORMÁNYZAT

A községi hivatal átvilágítása személyzeti szempontból. A községi dolgozók munkatöltetének célzott átszervezése és újraelosztása. A hivatal megnyitása a polgárok előtt, rendszeres tájékoztatás annak tevékenységéről.

Célzott átszervezés, amelynek működő hivatalt kell eredményeznie. A munka hatékonyságának növelése, a dolgozók színvonalas munkára történő ösztönzése, objektív jutalmazási szempontok bevezetése. A hivatali alkalmazottak iránti bizalom újjáélesztése a polgárokban, és az alkalmazottak munkájukba vetett hitének visszaállítása, megfelelő értékelésük. A hivatalt meg kell nyitni a polgárok előtt, és tájékoztatni kell őket a tevékenységéről. (nem fogom eltűrni a hivatal egyes dolgozóinak a semmittevését, miközben mások alig látszanak ki a munkájukból)

Pénzügyi átvilágítás. A hivatal összes kiadásának, minden szerződésének,  megállapodásának és számlájának átértékelése. A község összes feleleges kiadásának felszámolása. A falu vagyoni leltárának és eddigi gazdálkodásának a számba vétele.

Át kell értékelni a község összes szerződését, és a kedvezőtleneket fel kell bontani. Át kell ellenőrizni a falu összes kiadását, a feleslegeseket meg kell szüntetni. El kell végezni a községi vagyon leltárának és eddigi gazálkodásának, minden szerződésének és számlájának az ellenőrzését, közvetlenül a választásokat követően.

Egyenlő elbánásban kell részesíteni az összes helyi vállalkozót, szervezetet, egyesületet és a polgárok valamennyi csoportosulását. Nulla toleranciát kell tanúsítani az egyes kiválasztott csoportokkal való kivételezéssel szemben.

A helyi vállalkozók nem kapnak semmilyen támogatást. Illetve részben igen, de mindig ugyanazok részesülnek belőle. Az önkormányzat kiadásai nem irányulhatnak csak adott érdekcsoportok felé. Egyformán kell viszonyulnunk az összes vállalkozóhoz, valamint a helyi szervezetekhez és a polgárok csoportosulásaihoz.

A községi épületek hatékony kihasználása és az elhanyagolt objektumok felújítása, az egyes létesítmények rendeltetésének a megváltoztatása, hogy a polgárokat – a nyugdíjasokat, a fiatal családokat és a szociálisan hátrányos helyzetű személyeket – szolgálják. Közösségi központ létrehozása az egyik községi épületben.

2.    ÁTLÁTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT

Ami nem titkos, az nyilvános! Ennek a jelmondatnak a jegyében nyilvánosságra kell hozni a falu összes kiadását és bevételét, úgyszintén a kulturális és társadalmi rendezvények szervezéséből származó bevételeket, és azok felhasználását. A közpénzek rendszeres ellenőrzése, és az eredmények ismertetése a lakossággal (az ellenőrzések kimenetelével együtt)

A falu weboldalának teljes aktualizálása és modernizálása, valamint kiegészítése minden információval és formanyomtatványokkal a polgárok számára. A községről és az önkormányzatról szóló tájékoztatáson kívül ki kell egészíteni a helyi vállalkozók által nyújtott szolgáltatásokkal, valamint minden gyakorlati szempontból lényeges információval is.

A községi újság politikamentessé tétele. Le kell állítani a cenzúrázását, teljesen rá kell bízni a szerkesztőségi bizottságra a témák kiválasztását, és a lakosságot teljeskörűen tájékoztatni a községi kiadvány segítségével.

Határozottan meg kell állapítani az érdekellentéteket, etikai kódexet kell elfogadni és betartani azt, az érvényes törvényi kereteken túl – sem a polgármesternek, sem a képviselőknek, sem pedig a községi hivatal alkalmazottainak nem származhat hasza a község megrendeléseiből és a községi vagyonból.

Az önkormányzati képviselő-testület eljárási szabályzatának alapvető megváltoztatása. Minden komoly döntéshozatalt nyilvános vita – internetes, nyilvános gyűlés, illetve a képviselő-testületi ülés vitája – fog megelőzni.

3.   EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KÖZÖS DÖNTÉSHOZATAL

A helyi lakosság természetes összetartozásának a megújítása – a falu működésébe, illetve a község jövőjével kapcsolatos döntéshozatalba történő bevonásukkal. Minden helyi szervezet támogatása, és nem csak pénzügyi szempontból.

A kulturális hagyományok támogatása, a hagyományos rendezvények újjáélesztése – majális, a turisztikai idény megnyitása és lezárása, utcai fesztivál, valamint más rendezvények. A finaszírozásukat külső forrásokból kell megoldani – a környékbeli önkormányzatok mintájára.

4.   MUNKALEHETŐSÉG A FALU LAKOSAI SZÁMÁRA

Az emberi erőforrások felhasználása a községi ingatlanvagyon – a kemping, a nyugdíjas klub, a volt községi hivatal és az egészségügyi központ – felújításánál és átépítésénél. Munka biztosítása a felsorolt ingatlanok rekonstrukciója és későbbi üzemeltetése során.

A turisztikai ösvények felújítása. Parkolóhelyek kialakítása a látogatók számára – a faluba vezető útnál, a kemping mellett. Kedvező feltételek kialakítása az idegenforgalmi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozók számára, valamint állandó és szezonális munkahelyek teremtése.

Községi vállalat, illetve szociális vállalat létrehozása és működtetése. A közbeszerzésre költött kiadások csökkentése, a bürokratikus eljárások egy részének felszámolása. A községi vállalat végezhetné a községi épületek kisebb léptékű felújítási munkálatait, a járdák karbantartását és felújítását, javítását, a hulladékgyűjtő udvar működtetését, és más szolgáltatásokat is nyújthatna.

5.   A POLGÁROKRÓL TÖRTÉNŐ GONDOSKODÁS, KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI TERV

Nyugdíjasokról, magányosan (egyedül) élő polgárokról, rászorultakról történő gondoskodás. Segítségnyújtás a bevásárlásnál és beszerzéseknél, a közösségtől való elszigetelődés megakadályozása. Segítségnyújtás a házimunkában – például tüzelőfa bekészítésénél, kaszálásnál a községi munkások révén.

A falu közösségfejlesztési terve nem marad papírra vetett, üres ígéret, mert az időseknek és egyedülállóknak nyújtott szolgáltatásoknak és segítségnek elsőrendű fontosságúnak kell lennie a falu vezetése számára.

6.   IVÓVÍZ, SZENNYVÍZKEZELÉS

A községi szivattyútelep és a roma telep vízvezetékének a  kolaudálása. A vízkezelő vállalattal a vagyonátruházásról kötött szerződés átértékelése és átdolgozása, új feltételek megszabása.

A szennyvízelvezető hálózat befejezése és a szennyvíztisztító állomás felújítása. Hozzáadott érték – munkalehetőség a munkanélküliek számára, a lakosság életszínvonalának javítása.

7.   A TÁRSADALOM PEREMÉN ÉLŐ KÖZÖSSÉG

A tulajdonviszonyok igazságos rendezése a roma táborban, jogszerű ár a lakóházak alatti telkek tulajdonosai számára és az ár cserével való megfelelő megtérítése. Ivóvíz biztosítása a roma táborban található háztartások számára.

Munkalehetőség a közösség tagjai számára közvetlenül a faluban, munkahelyteremtési stratégia, rendszeres munkatalálkozók és rendszeres kommunikáció a roma közösség képviselőivel. A szociálisan hátrányos helyzetű közösség emberi erőforrásainak kiaknázása.