Volebný program

Vaša nezávislá kandidátka na post starostu obce (4)
a poslanca obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí (17)

1.EFEKTÍVNA SAMOSPRÁVA

Personálny audit obecného úradu. Účelná reorganizácia a prerozdelenie náplne práce zamestnancov obce. Otvorenie úradu pre občanov, pravidelné informovanie  o jeho činnosti.

Účelná reorganizácia, jej výsledkom musí byť fungujúci úrad. Zefektívnenie práce, rovnomerné prerozdelenie,  motivácia zamestnancov ku kvalitnej práci, zavedenie objektívnych kritérií pre odmeňovanie. Obnoviť dôveru občanov v obecných zamestnancov a viery zamestnancov v to, čo robia a ich náležité ocenenie. Úrad treba otvoriť pre občanov  a informovať ich o jeho činnosti. Nebudem tolerovať, aby niektorí pracovníci úradu nerobili takmer nič zatiaľ čo iní majú práce vyše hlavy.

Finančný audit. Prehodnotenie všetkých obecných výdavkov. Prehodnotenie všetkých obecných zmlúv, dohôd a faktúr. Eliminácia všetkých zbytočných výdavkov obce. Inventarizácia majetku obce a doterajšieho hospodárenia.

Treba prehodnotiť všetky obecné zmluvy a nevýhodné vypovedať. Je potrebné sa prekopať všetkými výdavkami obce a všetky zbytočné eliminovať, či rovno škrtnúť. Vykonanie inventúry majetku obce a doterajšieho hospodárenia, kontrolu všetkých zmlúv, dohôd a faktúr, hneď po voľbách, je nutné.

Rovnaký prístup ku všetkým miestnym podnikateľom. Nielen k podnikateľom, ale aj miestnym organizáciám, spolkom a skupinám občanov. Nulová tolerancia rozdielneho prístupu k vybraným skupinám.

Miestnym podnikateľom sa nedostáva nijakej podpory. Čiastočne áno, avšak roky rokúce dookola tým istým. Výdavky samosprávy nemôžu prospievať len určitým záujmovým skupinám. Musíme rovnako pristupovať ku všetkým podnikateľom, aj miestnym organizáciám a skupinám občanov.

Efektívne využívanie obecných budov a oprava zdevastovaných, zmena účelu jednotlivých objektov aby slúžili občanom – seniorom, aj mladým rodinám, aj sociálne slabším. Vybudovanie komunitného centra v jednej z obecných budov.

2.   TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA

Zverejnenie všetkého, v zmysle hesla, čo nie je tajné, je verejné – všetkých výdavkov a príjmov obce, taktiež ziskov z kultúrnych a spoločenských podujatí a ich použitia. Pravidelné kontroly verejných financií a oboznamovanie obyvateľov s ich závermi. (so závermi týchto kontrol)

Kompletná aktualizácia a modernizácia webovej stránky obce, jej doplnenie o všetky informácie, tlačivá a formuláre pre občanov. Okrem informácií o obci a samospráve je potrebné doplniť aj služby, ktoré poskytujú miestni podnikatelia, a  tiež všetky praktické informácie.

Odpolitizovanie obecných novín. Stopnutie ich cenzúry, plná dôvera v redakčný team pri výbere tém a kompletné informovanie občanov prostredníctvom tohto obecného periodika.

Zásadné definovanie konfliktu záujmov, prijatie a dodržiavanie etického kódexu nad rámec platných zákonov – starosta, poslanci, ani zamestnanci obecného úradu a obce nemôžu a nesmú profitovať z obecných zákaziek a obecného majetku.

Zásadná zmena rokovacieho poriadku zastupiteľstva. Každé závažné rozhodnutia bude prijímané po verejnej diskusii – internetovej, verejnom zhromaždení či diskusie počas zasadnutia poslancov.

3.   SPOLUPRÁCA A SPOLOČNÉ ROZHODOVANIE

Obnova prirodzenej súdržnosti miestneho obyvateľstva – ich angažovanosťou pri chode obce, pri rozhodovaní o osude obce. Podpora všetkých miestnych organizácií, a to nielen finančná.

Podpora kultúrnych tradícií, obnovenie tradičných podujatí – majáles, zahájenie a ukončenie turistickej sezóny, street-festivalu a ostatných. Ich financovanie z externých zdrojov, po vzore okolitých/iných samospráv.

4.   PRÁCA PRE OBYVATEĽOV OBCE

Využitie ľudského potenciálu pri obnove a rekonštrukcii obecného majetku – kempingu, budovy klubu dôchodcov, budovy bývalého obecného úradu a zdravotného strediska. Poskytnutie práce pri rekonštrukcii i následnej prevádzke vymenovaných nehnuteľností.

Revitalizácia turistických chodníkov. Vybudovanie záchytných parkovísk – pri vchode do obce, pri kempingu. Vytvorenie priaznivých podmienok pre podnikateľov poskytujúcich služby v cestovnom ruchu a vytvorenie stálych aj sezónnych pracovných miest.

Založenie a prevádzka obecnej firmy, resp. sociálneho podniku. Zníženie nákladov na verejné obstarávanie, odstránenie časti byrokratických úkonov Obecná firma by mohla realizovať drobné rekonštrukčné práce obecných budov, údržbu a obnovu chodníkov, opravy, prevádzkovať zberný dvor, prevádzkovať ďalšie služby.

5.   STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV, KOMUNITNÝ PLÁN

Starostlivosť o seniorov, osamotených (samostatne žijúcich),  na pomoc odkázaných. Pomoc pri nákupoch a zásobovaní, zabránenie sociálnej izolácii. Pomoc s domácimi prácami, napr. chystaním palivového dreva, kosením prostredníctvom obecných zamestnancov.

Komunitný plán obce neostane len prázdnym sľubom na papieri ale služby a pomoc starším a osamelým musí byť jednou z priorít vedenia obce.

6.   PITNÁ VODA, KANALIZÁCIA

Skolaudovanie obecného vodojemu a vodovodu v rómskej osade. Prehodnotenie a revidovanie zmluvy o prevode správy majetku s vodárňami, nastavenie nových podmienok.

Dobudovanie kanalizačnej siete a rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd. Pridaná hodnota – práca pre nezamestnaných, zmena kvality života obyvateľov.

7.   MARGINALIZOVANÁ KOMUNITA

Spravodlivé vysporiadanie vlastníckych vzťahov v rómskej osade, spravodlivá cena pre majiteľov pozemkov pod obydliami a adekvátna náhrada za ne.

Zabezpečenie pitnej vody pre domácnosti v rómskej osade.

Práca pre členov komunity priamo v obci, pracovná stratégia, pravidelné pracovné stretnutia a pravidelná komunikácia so zástupcami rómskej komunity. Využitie potenciálu nezamestnaných zo sociálne vylúčenej komunity.