Riešenia sú mojim plánom!

Kemping

Je potrebné čím skôr zrekonštruovať a spojazdniť kemping. Pretože zamestná ľudí, počas jeho budovania aj počas prevádzky – a nebude ich málo. Ľudia potrebujú robotu, a vtedy môžu spokojne žiť. Vytvorenie stálych a sezónnych pracovných miest je a bude obrovským prínosom pre našu obec.

Už som raz napísala niekoľkostranový projekt, keď náš futbalový klub chcel uspieť, a aj uspel s týmto projektom, v súťaži o prenájom kempu. Nie je problémom vytiahnuť ho zo zásuvky a oprášiť ho, či prepísať. Pre mňa nie je zložité napísať ďalší, nový, aby sme mohli žiadať financie z externých zdrojov.  Nebude treba platiť tisíce externej agentúre.

Predstavujem si to tak, že počas zimného obdobia – ale už tohto nadchádzajúceho –  treba pripraviť dobrý projekt, nastaviť procesy, osloviť projektanta, aby sa na jar mohlo začať pracovať. Medzitým je potrebné iba sledovať výzvy a uchádzať sa  o finančné prostriedky. Ja som výzvy na cestovný ruch dlhodobo sledovala a naša obec už prišla o pekných pár príležitostí, kemp už mohol zarábať obci nemálo peňazí.

Poznám jeho plusy aj mínusy, viem mnohé o rizikách a benefitoch, cestovný ruch som študovala a podnikám v ňom, v samotnom kempe som odpracovala dve sezóny.

Nevyužití, resp. neefektívne využívaní aktivační pracovníci ho môže rozobrať za pár dní,investícia pri vyčistení areálu je 0 eur. Taký istý postup sa dá použiť pri úprave terénu. Ich zručnosti môžeme využiť aj pri výstavbe. Okrem toho, máme v obci šikovných remeselníkov a zdatných odborníkov. 

Szerencsésovo jazierko treba vyčistiť a kompletne obnoviť, možno aj rozšíriť a spraviť z neho oddychovú zónu. A ani to nebude stáť horu peňazí. Kompletná výstavba by v prípade priaznivého počasia netrvala dlhšie, ako pár mesiacov. 

Areál sa dá využiť okrem poskytovania služieb turistom na organizovanie obecných akcií, na usporadúvanie miestnych trhov, táborov pre deti. 

Je to naša sliepka, ktorá nám bude znášať zlaté vajíčka.  Investície doň sa nám vrátia veľmi rýchlo. Stačí málo, treba len chcieť!

Zberný dvor

Naštartujme efektívne triedenie, spojadzdnime zberný dvor!

Prvoradé je realizovať transparentné verejné obstarávanie na zber a odvoz odpadu. Okrem odvozu a likvidácie odpadu z domácností je potrebné zazmluvniť v rámci nových zmlúv aj jeho odvoz zo zberného dvora  a tiež aj odovzdávanie tu odloženého vytriedeného odpadu zmluvným organizáciám na ďalšie využitie, zhodnotenie alebo zneškodnenie.

Jednou z podmienok verejného obstarávania môže byť váha na zberových vozidlách – môžeme tak zaviesť množstvový zber odpadu. To motivuje občanov triediť, znižujú sa poplatky pre uvedomelých a poctivo triediacich. V konečnom dôsledku ušetrí občan aj obec. Výsledkom je spravodlivé spoplatnenie.

Zberný dvor treba rozšíriť o plochu, ktorá je teraz zavretá a kde sa nachádza nelegálna skládka, tento pozemok je potrebné rekultivovať. Vybavenie treba navýšiť o drvič na recykláciu stavebného odpadu, ktorý môžeme po spracovaní predávať alebo použiť my sami. Treba taký istý priemyselný drvič zaobstarať aj pre odpad zo záhrad a tiež obstarať veľkokapacitnú kompostáreň, priamo na našom zbernom dvore. Spracovaný bioodpad môžeme využiť alebo ho predávať. Váhu pri vstupe treba konečne opraviť, ak sa nedá, tak ju vymeniť.  

Z areálu pod hradom treba okamžite preniesť verejné osvetlenie ku zbernému dvoru a tiež pridať funkčný kamerový systém. Prijať zodpovedného zamestnanca s riadnym platom je nutnosťou. Riešením je aj inštalácia fotopascí.

Tiež je dôležité aktualizovať všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s odpadom a uložiť sankcie pre nedisciplinovaných občanov. Aby nebolo pre jednotlivcov výhodné vyvážať smeti do lesa a do okolia obce a aby sme mohli takýchto občanov exemplárne trestať.

Obecný úrad

Je viac ako nutný personálny audit obecného úradu. Musí dôjsť k reorganizácii a prerozdeleniu náplne práce zamestnancov obce – všetkých. Reorganizácia musí byť účelná, jej výsledkom musí byť fungujúci úrad. Zefektívnenie práce, motivácia zamestnancov ku kvalitnej práci, zavedenie objektívnych kritérií pre odmeňovanie – sú prioritami.

Treba obnoviť dôveru občanov v obecných zamestnancov a v úrad. Tiež vieru zamestnancov v to, čo robia – a následne ich náležite oceniť. Úrad musíme otvoriť pre občanov – informovať ich o jeho činnosti. Je to jednoducho vykonateľné -prostredníctvom verejnej tabule, webovej stránky obce, prostredníctvom priamej komunikácie.

Viem, že sa zamestnanci obce obávajú prepúšťania, koniec-koncov to robí aj každá nová vláda, že hneď po voľbách dosadzuje do inštitúcií nových riaditeľov, na ministerstvá svojich ľudí, úrady sa preobsadzujú podľa známostí, nie odborných kritérií. Aj preto sa obávajú voliť zmenu.     Tu u nás sa nikto nemusí obávať žiadnych čistiek, či nebodaj nejakej pomsty. Môže dôjsť, (a dôjde) k reorganizácii a prerozdeleniu náplne práce jednotlivcov. Ten kto jej má vyše hlavy, bude odbremenený, ten kto nemá žiadnu, iba tú na papieri, tomu bude náplň doplnená, a to tak, aby to bolo účelné, aby to nepoškodilo vzťahy na pracovisku a aby výsledkom bol fungujúci úrad. Presadené bude efektívne využitie pracovnej náplne zamestnancov obce. 

Takisto musí dôjsť k efektívnemu využitiu ľudí na aktivačnej činnosti a príspevkov z úradu práce na služby a práce pre obec. Ďalším krokom bude zefektívnenie práce, motivácia zamestnancov ku kvalitnej práci a v konečnom dôsledku i úspory.

Odmeny nebudú automatické, ako doteraz – každý rok rovnako, každému bez rozdielu – ale budú prerozdeľované podľa zásluh. Niekto možno bude mať odmenu vyššiu, ako doteraz, niekto zas nedostane žiadnu – nie je zložité zaviesť objektívne kritériá pre odmeňovanie. Stačí obnoviť dôveru a vieru zamestnancov v to, čo robia a vážiť si ich prácu a následne ju náležite oceniť. Je nadovšetko potrebné, aby tubol úrad pre občanov preto ich treba aj informovať o jeho činnosti. A podľa mňa i napraviť jeho negatívny obraz v očiach verejnosti.

Je potrebné zásadné definovanie konfliktu záujmov, prijatie a dodržiavanie etického kódexu nad rámec platných zákonov – starosta, poslanci, ani zamestnanci obecného úradu a obce nemôžu a nesmú profitovať z obecných zákaziek a obecného majetku.

Čistiareň
odpadových vôd

Od januára 2018 prešla správa čistiarne odpadových vôd a zvyšku kanalizácie pod správu východoslovenských vodární.  Ešte predtým, ako k prevodu došlo, prebiehali jednania o prevode, už od roku 2012. Vodárne sľubovali dať ju do poriadku – aby zodpovedala súčasným normám, sondami skontrolovať tých, čo na ňu nie sú napojení, investovať do vybavenia, vytvoriť rezervný fond.

Jednalo sa o bezodplatný prevod, ktorý mal vyriešiť všetky problémy – vodárne prisľúbili prečistenie prameňa (zdroja pitnej vody vyvierajúceho z neďalekej bane), kompletnú rekonštrukciu čistiarne, jej automatizáciu, namontovanie filtrov k domom, dokonca pomoc Rómom s dlhom na vode, ktorý sa v čase jednaní vyšplhal na 30.000,- eur.

Jednalo sa o bezprecedentný prevod významnej časti majetku obce, na základe tvrdení, nepodložených dôvodovou správou. Nebolo jasné, akú časť tvoria náklady na opravu, chod čističky Poslanci, hlasujúci za prevod správy nemali k dispozícii žiadne podklady – ani súpis majetku. 

Prevod bol odhlasovaný koncom roka 2017 – v čase žltačkovej epidémie, kedy obecný úrad zakázal zhromažďovanie sa. V tom čase zvolalo vedenie obce poslancov do zasadačky obecného úradu na neverejné zasadnutie. Nie je preto známe, či poslanci vôbec mali pred sebou zmluvu a či boli oboznámení s jej obsahom.

Aj keď je situácia, bezútešná, riešenie tu je. 

Mojim plánom sú riešenia!

Keďže sa pred podpisom tak dôležitej zmluvy nevyrokovali podmienky, výhodné pre obec, ani záväzné pre správcu obecného majetku, musí byť vykonaná náprava.

Zásadným riešením je otvorenie zmluvy o prevode správy majetku obce s východoslovenskými vodárňami, jej prehodnotenie a revidovanie. Je potrebné nastavenie nových podmienok, minimálne prijatie dodatkov k pôvodnej zmluve. 

Dobudovanie kanalizačnej siete a rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd –  mimochodom tiež sľubované vodárňami, by malo medzi novými podmienkami figurovať. Rekonštrukcie čističiek sú bežne financované z prostriedkov Európskej únie (EÚ), aj spolufinancované zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom projektov a výziev Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Koniec koncov, východoslovenské vodárne boli pár rokov dozadu vyhodnotené ako najúspešnejšia vodárenská spoločnosť v predkladaní projektov kofinancovaných z prostriedkov EÚ a v ich realizácii.

Budova klubu
dôchodcov

Doslova mi krváca mi srdce pri pohľade na budovu Klubu dôchodcov (nazývanú niektorými aj žandárskou stanicou) vždy keď idem okolo nej, po ulici Hradnej, a to už niekoľko rokov. Mrzí ma, že si nevážime, že máme v obci dedičstvo z dôb minulých. Že sa nedokážeme postarať o nádhernú budovu. Málokto vie, na čo slúžila pôvodne, že okrem tejto budovy, dal posledný majiteľ hradu postaviť ďalšie 4 domy, pre členov jeho zboru úradníkov.

Čo najskôr treba odstrániť havarijný stav budovy, vysušiť základy, opraviť elektrické vedenie, sanovať strechu – považujem ju na základe obhliadky za nebezpečnú pre tam sa schádzajúcich dôchodcov. Okrem toho, je momentálne aj dosť nedôstojným miestom stretnutí našich seniorov, vnútri nie sú toalety, v areáli za budovou je drevená latrína. Toto nie sú také investície, že by ich obecná pokladňa nezvládla. My ( 3 opoziční poslanci) sme pri kreovaní rozpočtu, posledné tri roky, vždy žiadali preúčtovať financie z iných, zbytočných položiek, na túto obecnú nehnuteľnosť, dvakrát sa to dokonca schválilo, ale bohužiaľ, nič sa neudialo.

Spustili sme petíciu, s kolegom poslancom Kúnom a otcom a synom Freivoltovcami – chceme aby sa aj táto budova zaradila do oficiálneho zoznamu pamätihodností obce. Pretože sa už ďalej nemôžeme prizerať, ako väčšina chátra a ako nám doslova miznú pred očami.

Vytvorenie takéhoto zoznamu pamätihodností zároveň prispeje k ich záchrane a obnove. Budú môcť požívať pamiatkovú ochranu, pretože: „Ak má obec nehnuteľností, ktoré podľa uváženia občanov sú dôležité pre históriu obce, môže ich chrániť podľa § 14 Zákona č.49/2002 Z.z. odst. 4 ako pamätihodnosti obce.“

Vytvoriť a schváliť oficiálny zoznam pamätihodností je (psou) povinnosťou takej obce, ako naša. Potom, ako bude aj táto nehnuteľnosť v zozname, už bude ľahšie postupovať pri jej rekonštrukcii, žiadať spoluprácu inštitúcií, a pravdepodobne aj ľahšie získať finančné prostriedky na jej záchranu a obnovu. Týmto počinom zamestnáme ľudí, dáme šancu nezamestnaným, šikovným remeselníkom, vytvoria sa pracovné miesta a zachránime kus histórie. Môžeme v nej po rekonštrukcii zriadiť komunitné centrum, založiť turistické informačné centrum. Miesta by bolo dosť napríklad aj pre denný stacionár. Možností využitia je mnoho, prvoradé je postarať sa o ňu.